Υποτροφιες

Χορηγούνται ετήσιες υποτροφίες που ανανεώνονται μέχρι το πέρας των σπουδών, εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις σε υποψηφίους που προέρχονται απ’ όλα τα Λύκεια του Νομού Χίου, για την συνέχιση των Πανεπιστημιακών σπουδών τους στο εσωτερικό και σε μεταπτυχιακούς σπουδαστές στο εξωτερικό.


Προϋποθέσεις χορήγησης υποτροφιών Εσωτερικού

 • Οι υποψήφιοι υπότροφοι να είναι Χίοι στην καταγωγή.
 • Οι υποψήφιοι υπότροφοι να είναι οικονομικά αδύνατοι.
 • Οι υποψήφιοι υπότροφοι να έχουν λάβει το Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό «Λίαν Καλώς» και Διαγωγή κοσμιωτάτη.
 • Οι υποψήφιοι υπότροφοι που ήδη φοιτούν σε Ανώτερη ή Ανώτατη Σχολή θα πρέπει να έχουν πετύχει βαθμολογία κατά το περασμένο έτος με μέσο όρο τουλάχιστον 7.
 • Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί υπότροφοι εσωτερικού θα πρέπει να έχουν πετύχει βαθμολογία πτυχίου Ανωτέρας ή Ανωτάτης Σχολής μεβαθμό τουλάχιστον 8,5.
 • Η υποτροφία διακόπτεται :
  • αν ο υπότροφος παραιτηθεί γραπτώς αυτής.
  • αν διακόψει τις σπουδές του ή επιδείξει αμέλεια για αυτές.
  • αν καταδικασθεί από ελληνικό ή ξένο δικαστήριο για οποιοδήποτε παράπτωμα και
  • αν δεν προσκομίσει εγκαίρως το ανά εξάμηνο πιστοποιητικό της Σχολής του περί ανελλιπούς φοιτήσεως και καλής επίδοσης στα μαθήματα.

Υποβολή απαιτούμενων Δικαιολογητικών για υποτροφίες Εσωτερικού

Οι υποψήφιοι υπότροφοι, μετά τη δημοσίευση της σχετικής Προκήρυξης θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονική αίτηση προς το Ίδρυμα αποστέλλοντας ταυτόχρονα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου.
 • Πιστοποιητικό εισαγωγής και εγγραφής σε Ανώτερη ή Ανώτατη Σχολή και σειρά επιτυχίας.
 • Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας προηγούμενου ακαδημαϊκού Έτους και εγγραφής στο νέο Εξάμηνο (για τους ήδη φοιτούντες σπουδαστές).
 • Aντίγραφο πτυχίου Ανωτέρας ή Ανωτάτης Σχολής (για μεταπτυχιακές σπουδές).
 • Πιστοποιητικό γεννήσεως, από το οποίο να προκύπτει η Χιακή καταγωγή του υποψηφίου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν γεννήθηκε στη Χίο, πιστοποιητικό για την Χιακή καταγωγή τουλάχιστον ενός εκ των γονέων του.
 • Δήλωση φόρου εισοδήματος και περιουσίας της οικογένειας συνοδευόμενη με το αντίστοιχο εκκαθαριστικό ή πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας από τον αρμόδιο εκάστοτε φορέα.

Προϋποθέσεις χορήγησης υποτροφιών Εξωτερικού

 • Οι υποψήφιοι υπότροφοι να είναι Χίοι στην καταγωγή.
 • Οι υποψήφιοι υπότροφοι να είναι οικονομικά αδύνατοι.
 • Οι υποψήφιοι υπότροφοι να έχουν λάβει το Απολυτήριο Λυκείου με βαθμό «Λίαν Καλώς» και Διαγωγή κοσμιωτάτη.
 • Οι υποψήφιοι υπότροφοι να έχουν περατώσει τις σπουδές τους σε Ανώτερη ή Ανώτατη Σχολή με βαθμό τουλάχιστον 7,5.
 • Οι υποψήφιοι υπότροφοι να έχουν άριστη γνώση της ξένης γλώσσας στην οποία θα φοιτήσουν.
 • Οι υποψήφιοι υπότροφοι να έχουν γίνει αποδεκτοί και να έχουν εγγραφεί σε ξένο Πανεπιστήμιο.

Υποβολή απαιτούμενων Δικαιολογητικών για υποτροφίες Εξωτερικού.

Οι υποψήφιοι υπότροφοι μετά τη δημοσίευση της σχετικής Προκήρυξης, θα πρέπει να συμπληρώσουν ηλεκτρονική αίτηση προς το Ίδρυμα αποστέλλοντας ταυτόχρονα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αντίγραφο Απολυτηρίου Λυκείου.
 • Aντίγραφο πτυχίου Ανωτέρας ή Ανωτάτης Σχολής.
 • Βεβαίωση αποδοχής και εγγραφής από ξένο Πανεπιστήμιο (μεταφρασμένη και επικυρωμένη).
 • Αντίγραφο Πτυχίου ξένης γλώσσας.
 • Πιστοποιητικό γεννήσεως, από το οποίο να προκύπτει η Χιακή καταγωγή του υποψηφίου. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν γεννήθηκε στη Χίο, πιστοποιητικό για την Χιακή καταγωγή τουλάχιστον ενός εκ των γονέων του.
 • Δήλωση φόρου εισοδήματος και περιουσίας της οικογένειας συνοδευόμενη με το αντίστοιχο εκκαθαριστικό ή πιστοποιητικό οικονομικής αδυναμίας από τον αρμόδιο εκάστοτε φορέα.

Το Ίδρυμα μέχρι σήμερα χορήγησε πάνω από 1.500 υποτροφίες εσωτερικού και 30 υποτροφίες εξωτερικού.