Υποτροφίες Ακαδημαϊκού Έτους 2017-2018

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του ״Παγχιακού Ιδρύματος Υποτροφιών Ιωάννου Διαμαντή Πατέρα״, κατά την συνεδρίασή του στις 21 Φεβρουαρίου 2018 εξέτασε όλες τις υποβληθείσες αιτήσεις σύμφωνα με τα όσα ορίζει το κείμενο της Προκήρυξης και ενέκρινε την υποτροφία στους κάτωθι υποψηφίους:

  (α) Χορήγηση Υποτροφίας Εσωτερικού για προπτυχιακές σπουδές στους (στις) παρακάτω τέσσερις :

        α / Κοσσένα Μαρία του Νικολάου

        β / Αφαλωνιάτου Ευανθία του Δημητρίου

        γ / Μποντόζη Αναστάσιο του Γεωργίου

        δ / Πουλή Μυρσίνη του Αντωνίου

  (β) Χορήγηση Υποτροφίας Εξωτερικού για μεταπτυχιακές σπουδές στην:

        α/ Καλογεράκη Αγγελική του Μάρκου

Ο ανωτέρω Πίνακας Εγκριθέντων Υποτρόφων του Ιδρύματος είναι Προσωρινός καθώς για την τελική του έγκριση θα αποφανθεί ο Κρατικός Φορέας που εποπτεύει το Ίδρυμα.

 

Πειραιάς, 2 Μαρτίου 2018